Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Manowo

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jerzy Sławomir Hawraniak

Jerzy Sławomir Hawraniak

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 166, przynależność:

Status: powołany - 22.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała I/3/2018 przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 Wybór Komisji Skrutacyjnej I Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-23 Głosowanie za zmianą porządku obrad I Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-23 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Manowo I Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-23 Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy I Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-30 Przyjęcie protokołu I sesji II Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” II Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia wiceprzewodniczącemu do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Manowo II Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-30 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 II Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 II Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Manowo II Posiedzenie Rady Gminy za
2018-12-28 Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Gminy III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2028 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia programu postępowania naprawczego gminy Manowo III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2019 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2019-2028 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola Gminnego w Boninie i Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rosnowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2019 rok III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2019 rok III Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy Manowo na 2020 rok IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Manowo do Stowarzyszenia IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 15 w miejscowości Bonin IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącym rad osiedlowych IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie ustalenia diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi IV Sesja Rady Gminy za
2019-03-29 Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Gminy V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie zmian w budzecie gminy Manowo na 2019 r. V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Manowo V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Manowo współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018” w 2018 roku V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2019 roku V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 15 w miejscowości Bonin V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 7B w miejscowości Manowo V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola Gminnego w Boninie i Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rosnowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo od dnia 1 września 2019 r. V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Manowo oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy, formy i zakresu oraz trybu postępowania w tych sprawach V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-04-26 Przyjęcie protokołu V Sesji Rady Gminy VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Manowo w prawo własności tych gruntów VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości VI Sesja Rady Gminy za
2019-06-28 Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Gminy. VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo wotum zaufania. VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Manowo za 2018 rok VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Manowo na lata 2019-2028 VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Manowo VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo od dnia 1 września 2019 r. VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-08-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Manowo na lata 2007 – 2032” VIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Przyjęcie protokołów VII Sesji Rady Gminy IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Przyjęcie protokołów VIII Sesji Rady Gminy IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ust anowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości obejmującej działkę nr 154/32 w obrębie ewidencyjnym Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej obejmującej działkę Nr 280/4 w obrębie ewidencyjnym Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 38/5 w obrębie ewidencyjnym Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 544/2 w obrębie ewidencyjnym Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 191/11 w obrębie ewidencyjnym Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cewlino, Gmina Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działkę nr 3/7 w obrębie ewidencyjnym Dęborogi IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działkę nr 403/17 w obrębie ewidencyjnym Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działkę nr 72 w obrębie ewidencyjnym Cewlino IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działkę nr 194 w obrębie ewidencyjnym Cewlino IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działkę nr 134/5 w obrębie ewidencyjnym Cewlino IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działki nr 230/7, 206, 205/6 w obrębie ewidencyjnym Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-10-25 Przyjęcie protokołów IX Sesji Rady Gminy X Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2019 rok. X Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. X Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie. X Sesja Rady Gminy Manowo wstrzymał się
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. X Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/78/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cewlino, gmina Manowo. X Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej obejmującej działki Nr 261/17, 261/18 i 261/19 w obrębie ewidencyjnym Rosnowo. X Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach obejmujących działki nr 169 i 174 w obrębie ewidencyjnym Wyszebórz. X Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach obejmujących działki nr 3/56, 4/3, 9, 4/84 w obrębie ewidencyjnym Bonin. X Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działki nr 22/15 i 401/35 w obrębie ewidencyjnym Bonin. X Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działkę nr 146/25 w obrębie ewidencyjnym Kretomino. X Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działki nr 370 i 382 w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. X Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowej części wsi Bonin. X Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. X Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2019 rok. XI Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2019-2028 XI Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr IX/78/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cewlino, gmina Manowo. XI Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. XI Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. XI Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nwpisanym do rejestru zabytków XI Sesja Rady Gminy Manowo
2019-12-30 Przyjęcie protokołów X i XI Sesji Rady GminyPrzyjęcie protokołów X i XI Sesji Rady Gminy XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2019 rok XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2020 XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2020-2028 XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Manowo XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Manowo na rok szkolny 2019/2020 XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez gminę Manowo dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Manowo XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Manowo na lata 2020-2022” XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Manowo do realizacji Programu”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnej umowy dzierżawy XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Manowo XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2020 rok XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2020 rok XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Manowo ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Rosnowie XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-01-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2020 rok XIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-01-20 Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku XIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-02-28 Przyjęcie protokołów XII i XIII Sesji Rady Gminy XIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2021 rok XIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłat XIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe XIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie poprzez wyłączenie z jej struktur Biblioteki Publicznej Gminy Manowo w Wyszewie wraz z Filiami w Rosnowie, Boninie i Manowie oraz utworzenie nowej samorządowej instytucji kultury o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Manowie” i nadania statutów dla obu instytucji XIV Sesja Rady Gminy Manowo wstrzymał się
2020-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr 26, obręb Cewlino XIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku nr 8 w Rosnowie XIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy części działki 4/3, obręb Bonin XIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-04-28 10:09:40 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowej części wsi Bonin XV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-04-28 10:12:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dz. nr 187/1, obręb Wyszewo XV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-04-28 10:13:57 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych XV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-04-28 10:15:44 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2020 roku XV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-04-28 10:16:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku XV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-04-28 10:18:13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku XV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-04-28 10:19:31 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi działającymi na terenie gminy Manowo XV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-04-28 10:20:47 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/131/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie poprzez wyłączenie z jej struktur Biblioteki Publicznej Gminy Manowo w Wyszewie wraz z Filiami w Rosnowie, Boninie i Manowie oraz utworzenie nowej samorządowej instytucji kultury o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Manowie” i nadania statutów dla obu instytucji XV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-05-08 10:13:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 rok XVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-06-30 Przyjęcie protokołów XIV XVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-06-30 Przyjęcie protokołów XV XVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-06-30 Przyjęcie protokołów XVI XVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2020 rok XVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2020-2028 XVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu XVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 261/3 w Rosnowie XVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Manowo XVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem i przeniesienie na własność spółki Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o.o. z siedzibą w Rosnowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Manowo XVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej XVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 13 przy ul. Leśnej w miejscowości Manowo XVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki gruntu XVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej XVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Manowo na rok szkolny 2020/2021 XVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G XVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-08-27 Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Gminy XVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-08-27 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo wotum zaufania XVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-08-27 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Manowo za 2019 rok XVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-08-27 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-08-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla południowej części wsi Bonin XVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-08-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Manowo na lata 2007-2032” XVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-10-30 09:07:34 Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Gminy XIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-10-30 09:34:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr 3531Z, 3537Z, 3561Z i 3562Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Manowo XIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-10-30 09:39:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-10-30 09:42:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-10-30 09:45:00 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej XIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-10-30 09:48:13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” XIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-10-30 09:53:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie postumentu upamiętniającego 75 rocznicę przyjazdu Rodzin z Zamojszczyzny XIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-10-30 09:55:22 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin deklarujących wolę uczestnictwa w przyszłej aglomeracji Koszalin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Koszalin realizowanego dla: Gminy Miasta Koszalin, Gminy Będzino i Gminy Manowo XIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-11-20 09:17:36 Uchwała w sprawie stanowiska wobec planów jednostronnego naruszenia przez gminę Koszalin integralności terytorialnej i społecznej Gminy Manowo oraz Powiatu Koszalińskiego oraz Gmin Biesiekierz, Sianów i Świeszyno XX Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-11-20 09:21:26 Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Manowo dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego XX Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-12-18 09:04:23 Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Gminy XXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-12-18 09:11:31 Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Gminy XXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-12-18 09:32:38 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2020-2028 XXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-12-18 09:44:42 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2021-2028 XXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-12-18 09:46:45 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 XXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-12-18 09:48:14 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 XXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-12-18 09:49:40 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-12-18 09:51:30 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-12-18 09:52:53 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2021 rok XXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-12-18 09:54:18 Uchwała w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2021 rok XXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-12-18 09:55:46 Uchwała w sprawie zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej XXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-12-18 09:56:51 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Manowo XXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-12-18 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2021 XXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-01-08 09:03:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Koszalińskiemu na dofinansowanie zakupu separatora komórkowego MCS+ XXIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-01-08 09:06:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2021 rok XXIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 09:13:35 Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Gminy XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 09:15:27 Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Gminy XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 09:16:39 Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Gminy XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 10:00:47 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Koszalińskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo” XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 10:05:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2021 rok XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 10:08:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2022 rok XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 10:11:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 10:12:26 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 10:13:36 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 10:14:42 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii Rozwoju Gminy Manowo, w tym trybu konsultacji XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 10:16:02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Manowo dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 10:17:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt chronionych w miejscowości Cewlino przy ulicy Lipowej 20 XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 10:19:33 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 15 w miejscowości Bonin XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 10:21:07 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Manowo do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 10:22:39 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 10:24:06 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-02-26 10:25:38 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Manowo dla części wsi Manowo w obrębie Manowo XXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-03-26 09:03:42 Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Gminy XXV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-03-26 09:25:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2021 rok XXV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-03-26 09:26:43 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii Rozwoju Gminy Manowo, w tym trybu konsultacji XXV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-03-26 09:27:51 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku XXV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-03-26 09:32:06 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku XXV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-03-26 09:37:13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026” XXV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-03-26 09:38:27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2021 roku XXV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-03-26 09:39:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 226/19 położonej w Rosnowie XXV Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-05-07 09:15:40 Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Gminy Manowo XXVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-05-07 10:07:55 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Manowo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XXVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-05-07 10:09:30 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości XXVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-05-07 10:10:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości XXVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-05-07 10:12:25 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania XXVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-05-07 10:14:18 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku XXVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-05-07 10:15:58 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego XXVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-05-07 10:18:32 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z siedzibą w Gliwicach XXVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-05-07 10:19:51 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo XXVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-05-07 10:23:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2021 rok XXVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-05-07 10:24:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2021-2028 XXVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-05-07 10:27:05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-05-07 10:28:46 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Manowo do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji XXVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-06-10 08:06:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2021-2028 XXVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-06-10 08:13:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości XXVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Gminy XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Manowo XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Wyszewo XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wyszewo XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały zgody na zbycie nieruchomości gruntowej XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Manowo na lata 2021-2026 XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały zmian w budżecie gminy Manowo na 2021 rok XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 09:12:22 przyjęcia protokołu XXIX Sesji Rady Gminy Manowo XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:21:06 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Wyszewo XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:23:28 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:25:08 podjęcie uchwały w sprawie c) przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:26:44 podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do placówek prowadzonych przez Gminę Manowo XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:28:01 podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:29:40 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:08:45 Podjęcie uchwały sprawie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:24:07 Podjęcie uchwały sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Manowo XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:27:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2021 rok XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:28:52 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody rosnącym na dz. 26/56 obr. ew. Manowo XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:10:04 Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Gminy Manowo XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:10:46 Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Gminy Manowo XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:23:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:24:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2021-2028 XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:26:04 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2022 XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:27:17 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2022-2028 XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:28:15 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:29:20 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:30:26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2022 rok XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:31:23 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2022 rok XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:32:24 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Manowo XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:33:29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027 XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:34:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:35:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:37:16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:38:59 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:41:18 Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:42:32 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:43:38 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:48:50 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Koszalina i Gminy Manowo XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:49:55 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Koszalińskiemu na dofinansowanie zakupu systemu ultrasonograficznego - aparatu USG XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-01-13 09:05:42 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok XXXIII Sesja rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:06:09 Przyjęcie protokołu XXXII Sesji XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:07:34 Przyjęcie protokołu XXXIII Sesji XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:48:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:50:46 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:52:09 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Manowo XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:53:31 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:56:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:58:06 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:59:28 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 10:00:40 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 10:01:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 10:03:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2023 rok XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-03-18 10:14:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Koszalina i Gminy Manowo XXXV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:05:26 Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Gminy Manowo XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:07:18 Przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Gminy Manowo XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:41:26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:43:24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:44:55 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2022 rok XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:46:13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącym rad osiedlowych XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:47:33 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „programu Ochrony Środowiska dla gminy Manowo na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026 -2029” XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:49:26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2022 roku XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:50:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na wniesienie aportem i przeniesienie na własność spółki Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o.o. z siedzibą w Rosnowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Manowo XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:52:46 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:53:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:54:52 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:57:21 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:58:47 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 10:05:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Koszalińskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz – Policko etap I” XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 10:10:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 10:14:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2022-2028 XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 10:15:27 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Manowo XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-04-29 Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Gminy XXXVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-04-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok. XXXVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-04-29 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XXXVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Przyjęcie protokołu XXXVII Sesji Rady Gminy XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo wotum zaufania XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Manowo za 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Koszalińskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz – Policko etap I” XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Manowo, gmina Manowo XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2022-2028 XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 5/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Bonin XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 226/19, położonej w Rosnowie XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Manowo oraz niektórych elementów polityki czynszowej XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Manowo dla części wsi Manowo w obrębie Manowo XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Manowo na lata 2007 – 2032” XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z plaży oraz terenu rekreacyjnego w Rosnowie XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Manowo na rok szkolny 2022/2023 XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-08-08 09:08:34 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Manowo XXXIX sesja Rady Gminy Manowo za
2022-08-08 09:10:26 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Manowo dla części wsi Manowo w obrębie Manowo XXXIX sesja Rady Gminy Manowo za
2022-08-08 09:11:33 Podjęcie uchwały sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo XXXIX sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-09 09:05:20 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok XL Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-09 09:07:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2022-2028 XL Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-09 09:09:19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo XL Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 09:19:37 Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Gminy Manowo XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 09:22:17 Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Gminy Manowo XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 09:23:09 Przyjęcie protokołu XL Sesji Rady Gminy Manowo XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 10:19:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 10:21:56 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 10:23:25 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 10:24:39 Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 10:26:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 231/11, położonej w Rosnowie XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 10:28:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 10:28:59 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 10:30:12 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia drogi powiatowej położonej na terenie gminy Manowo i nadanie jej kategorii dróg gminnych XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 10:31:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 10:32:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 226/34, położonej w Rosnowie XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 10:33:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 10:34:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 10:36:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 10:38:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-30 10:39:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Manowo XLI Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-10-28 Przyjęcie protokołów XLI Sesji Rady Gminy XLII Sesja rady Gminy Manowo za
2022-10-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Manowo od Powiatu Koszalińskiego do realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3561Z w Boninie XLII Sesja rady Gminy Manowo za
2022-10-28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” XLII Sesja rady Gminy Manowo za
2022-10-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XLII Sesja rady Gminy Manowo za
2022-10-28 Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy XLII Sesja rady Gminy Manowo za
2022-10-28 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie XLII Sesja rady Gminy Manowo za
2022-10-28 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy XLII Sesja rady Gminy Manowo za
2022-10-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XLII Sesja rady Gminy Manowo za
2022-10-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok XLII Sesja rady Gminy Manowo za
2022-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok XLIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XLIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Manowo XLIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-16 Przyjęcie protokołów XLII Sesji Rady Gminy XLIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-16 Przyjęcie protokołów XLIII Sesji Rady Gminy XLIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2022-2028 XLIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-16 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2023 XLIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-16 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2023-2028 XLIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-16 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2023 rok XLIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-16 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2023 rok XLIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-16 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2023 rok XLIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-16 Podjęcie uchwał w sprawie: Podpunkt: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo XLIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-16 Podjęcie uchwał w sprawie: Podpunkt: przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Manowo na lata 2023-2025” XLIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-16 Podjęcie uchwał w sprawie: Podpunkt: udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszebórz XLIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-16 Podjęcie uchwał w sprawie: Podpunkt: zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu XLIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-16 Podjęcie uchwał w sprawie: Podpunkt: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XLIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Manowo XLIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-12-29 09:05:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok XLV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-01-16 08:08:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2023 rok XLVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-01-16 08:14:03 Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Miasto Koszalin z Gminą Manowo w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt XLVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-01-16 08:15:37 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy XLVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-01-16 08:17:10 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo XLVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Przyjęcie protokołu XLIV Sesji Rady Gminy XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Przyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Gminy XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Przyjęcie protokołu XLVI Sesji Rady Gminy XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki 226/34, położonej w Rosnowie XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno– wypoczynkowe XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Manowo XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Manowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Manowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2023 rok XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-03-22 08:02:00 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Manowo XLVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-03-22 08:03:17 Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie XLVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-03-22 08:04:17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Manowo do spółdzielni energetycznej XLVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-03-22 08:05:04 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Gminy Miasto Koszalin XLVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-03-22 08:05:56 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2023 rok XLVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-03-22 08:06:56 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2023-2028 XLVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-03-22 08:13:20 Uchwała w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2024 rok XLVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-03-31 Przyjęcie protokołu XLVII Sesji Rady Gminy XLIX Sesja rady Gminy Manowo za
2023-03-31 Przyjęcie protokołu XLVIII Sesji Rady Gminy XLIX Sesja rady Gminy Manowo za
2023-03-31 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2030 XLIX Sesja rady Gminy Manowo za
2023-03-31 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2023 roku XLIX Sesja rady Gminy Manowo za
2023-03-31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy XLIX Sesja rady Gminy Manowo za
2023-04-28 Przyjęcie protokołu XLIX Sesji Rady Gminy L Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-04-28 Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Lasów Państwowych Szkole Podstawowej w Manowie L Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-04-28 Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Manowo do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania L Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-04-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 95/3, położonej w Rosnowie L Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-06-02 08:03:01 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) LI Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-02 08:04:57 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo LI Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-02 08:06:30 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przystąpienia do sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy LI Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-02 08:09:40 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w związku ze zmianą granic gminy Manowo LI Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Przyjęcie protokołu L Sesji Rady Gminy LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Przyjęcie protokołu LI Sesji Rady Gminy LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Manowo wotum zaufania LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Manowo za 2022 rok LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2023 rok LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2023-2028 LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Manowo LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Manowo LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w związku ze zmianą granic gminy Manowo LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Manowo, gmina Manowo LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki gruntu LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 226/34, położonej w Rosnowie LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Manowo LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-08-11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Manowo LIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-08-11 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w związku ze zmianą granic gminy Manowo LIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-08-11 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2023 rok LIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Przyjęcie protokołów LII Sesji Rady Gminy LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Przyjęcie protokołów LIII Sesji Rady Gminy LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2023 rok LIV Sesja Rady Gminy Manowo
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Manowo na lata 2023-2028 LIV Sesja Rady Gminy Manowo
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo w części wsi Manowo w obrębie Manowo LIV Sesja Rady Gminy Manowo
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi LIV Sesja Rady Gminy Manowo
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości LIV Sesja Rady Gminy Manowo
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz jej poboru LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie części działki nr 405/1, położonej w Manowie LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia drogi powiatowej położonej na terenie gminy Manowo i zaleczenia jej do kategorii dróg gminnych LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cewlino, gmina Manowo LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Manowo LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Koszalinie LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-10-26 Przyjęcie protokołu LIV Sesji Rady Gminy LV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-10-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2023 rok LV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-10-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Manowo na lata 2023-2028 LV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-10-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Manowo dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego LV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-10-26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zdań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 LV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” LVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Manowo na 2023 rok LVI Sesja Rady Gminy Manowo za