Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Manowo

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Andrzej Wenerski

Andrzej Wenerski

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 18.12.2022

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała I/3/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
72 Naprawa dachu w świetlicy wiejskiej w Wyszeborzu interpelacja 2023-03-31 2023-04-12

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-12-29 09:05:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok XLV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-01-16 08:08:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2023 rok XLVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-01-16 08:14:03 Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Miasto Koszalin z Gminą Manowo w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt XLVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-01-16 08:15:37 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy XLVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-01-16 08:17:10 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo XLVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Przyjęcie protokołu XLIV Sesji Rady Gminy XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Przyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Gminy XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Przyjęcie protokołu XLVI Sesji Rady Gminy XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki 226/34, położonej w Rosnowie XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno– wypoczynkowe XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Manowo XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Manowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Manowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-02-24 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2023 rok XLVII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-03-22 08:02:00 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Manowo XLVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-03-22 08:03:17 Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie XLVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-03-22 08:04:17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Manowo do spółdzielni energetycznej XLVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-03-22 08:05:04 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Gminy Miasto Koszalin XLVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-03-22 08:05:56 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2023 rok XLVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-03-22 08:06:56 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2023-2028 XLVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-03-22 08:13:20 Uchwała w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2024 rok XLVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-03-31 Przyjęcie protokołu XLVIII Sesji Rady Gminy XLIX Sesja rady Gminy Manowo za
2023-03-31 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2030 XLIX Sesja rady Gminy Manowo za
2023-03-31 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2023 roku XLIX Sesja rady Gminy Manowo za
2023-03-31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy XLIX Sesja rady Gminy Manowo za
2023-04-28 Przyjęcie protokołu XLIX Sesji Rady Gminy L Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-04-28 Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Lasów Państwowych Szkole Podstawowej w Manowie L Sesja Rady Gminy Manowo przeciw
2023-04-28 Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Manowo do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania L Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-04-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 95/3, położonej w Rosnowie L Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-06-02 08:03:01 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) LI Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-02 08:04:57 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo LI Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-02 08:06:30 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przystąpienia do sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy LI Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-02 08:09:40 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w związku ze zmianą granic gminy Manowo LI Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Przyjęcie protokołu L Sesji Rady Gminy LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Przyjęcie protokołu LI Sesji Rady Gminy LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Manowo wotum zaufania LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Manowo za 2022 rok LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2023 rok LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2023-2028 LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Manowo LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Manowo LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w związku ze zmianą granic gminy Manowo LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Manowo, gmina Manowo LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki gruntu LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 226/34, położonej w Rosnowie LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Manowo LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego LII Sesja rady Gminy Manowo za
2023-08-11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Manowo LIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-08-11 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w związku ze zmianą granic gminy Manowo LIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-08-11 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2023 rok LIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Przyjęcie protokołów LII Sesji Rady Gminy LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Przyjęcie protokołów LIII Sesji Rady Gminy LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2023 rok LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Manowo na lata 2023-2028 LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo w części wsi Manowo w obrębie Manowo LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz jej poboru LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie części działki nr 405/1, położonej w Manowie LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia drogi powiatowej położonej na terenie gminy Manowo i zaleczenia jej do kategorii dróg gminnych LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cewlino, gmina Manowo LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Manowo LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Koszalinie LIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-10-26 Przyjęcie protokołu LIV Sesji Rady Gminy LV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-10-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2023 rok LV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-10-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Manowo na lata 2023-2028 LV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-10-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Manowo dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego LV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-10-26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zdań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 LV Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” LVI Sesja Rady Gminy Manowo za
2023-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Manowo na 2023 rok LVI Sesja Rady Gminy Manowo za