Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Andrzej Barański

Andrzej Barański

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 25.07.2021

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała I/3/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-09-24 Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Gminy XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Manowo XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Wyszewo XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wyszewo XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały zgody na zbycie nieruchomości gruntowej XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Manowo na lata 2021-2026 XXIX Sesja Rady Gminy Manowo wstrzymał się
2021-09-24 Podjęcie uchwały określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały zmian w budżecie gminy Manowo na 2021 rok XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 09:12:22 przyjęcia protokołu XXIX Sesji Rady Gminy Manowo XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:21:06 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Wyszewo XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:23:28 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:25:08 podjęcie uchwały w sprawie c) przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:26:44 podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do placówek prowadzonych przez Gminę Manowo XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:28:01 podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:29:40 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:08:45 Podjęcie uchwały sprawie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:13:07 Podjęcie uchwały sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 15 w miejscowości Bonin XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:16:01 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:24:07 Podjęcie uchwały sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Manowo XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:27:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2021 rok XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:28:52 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody rosnącym na dz. 26/56 obr. ew. Manowo XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za