Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Manowo

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Andrzej Barański

Andrzej Barański

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-09-24 Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Gminy XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Manowo XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Wyszewo XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wyszewo XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały zgody na zbycie nieruchomości gruntowej XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Manowo na lata 2021-2026 XXIX Sesja Rady Gminy Manowo wstrzymał się
2021-09-24 Podjęcie uchwały określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-09-24 Podjęcie uchwały zmian w budżecie gminy Manowo na 2021 rok XXIX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 09:12:22 przyjęcia protokołu XXIX Sesji Rady Gminy Manowo XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:21:06 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Wyszewo XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:23:28 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:25:08 podjęcie uchwały w sprawie c) przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:26:44 podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do placówek prowadzonych przez Gminę Manowo XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:28:01 podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-10-29 10:29:40 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:08:45 Podjęcie uchwały sprawie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:13:07 Podjęcie uchwały sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 15 w miejscowości Bonin XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:16:01 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:24:07 Podjęcie uchwały sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Manowo XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:27:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2021 rok XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-11-25 10:28:52 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody rosnącym na dz. 26/56 obr. ew. Manowo XXXI Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:10:04 Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Gminy Manowo XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:10:46 Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Gminy Manowo XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:23:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:24:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2021-2028 XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:26:04 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2022 XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:27:17 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2022-2028 XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:28:15 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:29:20 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:30:26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2022 rok XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:31:23 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2022 rok XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:32:24 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Manowo XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:33:29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027 XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:34:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:35:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:37:16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:38:59 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:41:18 Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:42:32 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:43:38 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:48:50 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Koszalina i Gminy Manowo XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2021-12-30 11:49:55 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Koszalińskiemu na dofinansowanie zakupu systemu ultrasonograficznego - aparatu USG XXXII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-01-13 09:05:42 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok XXXIII Sesja rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:48:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:50:46 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:52:09 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Manowo XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:53:31 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:56:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:58:06 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 09:59:28 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 10:00:40 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 10:01:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-02-25 10:03:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2023 rok XXXIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-03-18 10:14:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Koszalina i Gminy Manowo XXXV Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:05:26 Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Gminy Manowo XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:07:18 Przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Gminy Manowo XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:41:26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:43:24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:44:55 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2022 rok XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:46:13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącym rad osiedlowych XXXVI Sesja rady Gminy Manowo wstrzymał się
2022-03-25 09:47:33 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „programu Ochrony Środowiska dla gminy Manowo na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026 -2029” XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:49:26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2022 roku XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:50:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na wniesienie aportem i przeniesienie na własność spółki Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o.o. z siedzibą w Rosnowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Manowo XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:52:46 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:53:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:54:52 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:57:21 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 09:58:47 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 10:05:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Koszalińskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz – Policko etap I” XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 10:10:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 10:14:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2022-2028 XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-03-25 10:15:27 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Manowo XXXVI Sesja rady Gminy Manowo za
2022-04-29 Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Gminy XXXVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-04-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok. XXXVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-04-29 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XXXVII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Przyjęcie protokołu XXXVII Sesji Rady Gminy XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo wotum zaufania XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Manowo za 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Koszalińskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz – Policko etap I” XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Manowo, gmina Manowo XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2022-2028 XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 5/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Bonin XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 226/19, położonej w Rosnowie XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Manowo oraz niektórych elementów polityki czynszowej XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Manowo dla części wsi Manowo w obrębie Manowo XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Manowo na lata 2007 – 2032” XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z plaży oraz terenu rekreacyjnego w Rosnowie XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Manowo na rok szkolny 2022/2023 XXXVIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-08-08 09:08:34 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Manowo XXXIX sesja Rady Gminy Manowo za
2022-08-08 09:10:26 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Manowo dla części wsi Manowo w obrębie Manowo XXXIX sesja Rady Gminy Manowo za
2022-08-08 09:11:33 Podjęcie uchwały sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo XXXIX sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-09 09:05:20 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2022 rok XL Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-09 09:07:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2022-2028 XL Sesja Rady Gminy Manowo za
2022-09-09 09:09:19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo XL Sesja Rady Gminy Manowo za