Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Manowo

Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/3/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Zadania Komisji:

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:
       - legalności,
       - gospodarności,
       - rzetelności,
       - celowości,
    oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.
  Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
 4. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut gminy (Rozdział VI).

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy Sławomir Hawraniak członek
Agnieszka Izabela Karólczak członek
Andrzej Jerzy Sokalski 0przewodniczący
Marek Marian Twardowski członek