Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Renata Danuta Majerowska

Renata Danuta Majerowska

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: 80, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Polityki Społecznej stała I/3/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
9 Rozbudowa przepustu deszczowego w Cewlinie interpelacja 2019-02-08 2019-02-20
10 Próg zwalniający na ulicy Wiejskiej w Cewlinie interpelacja 2019-02-08 2019-02-15
11 Przejście dla pieszych z ul. Wiejskiej na ścieżkę rowerową w Cewlinie interpelacja 2019-02-08 2019-02-15
12 Lampa na ul. Grabowej w Cewlinie interpelacja 2019-02-08 2019-02-22
22 Postawienie znaku informacyjnego z numerem posesji w Cewlinie interpelacja 2019-02-15 2019-02-25
43 Zwiększenie środków na pomoc bezdomnym zwierzętom interpelacja 2020-02-21 2020-03-03
44 Naprawa chodników w Cewlinie interpelacja 2020-02-28 2020-03-13
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 Wybór Komisji Skrutacyjnej I Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-23 Głosowanie za zmianą porządku obrad I Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-23 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Manowo I Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-23 Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy I Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-30 Przyjęcie protokołu I sesji II Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” II Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia wiceprzewodniczącemu do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Manowo II Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-30 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 II Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 II Posiedzenie Rady Gminy za
2018-11-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Manowo II Posiedzenie Rady Gminy za
2018-12-28 Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Gminy III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2028 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia programu postępowania naprawczego gminy Manowo III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2019 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2019-2028 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola Gminnego w Boninie i Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rosnowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2019 rok III Sesja Rady Gminy za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2019 rok III Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy Manowo na 2020 rok IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Manowo do Stowarzyszenia IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 15 w miejscowości Bonin IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącym rad osiedlowych IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie ustalenia diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi IV Sesja Rady Gminy za
2019-03-29 Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Gminy V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie zmian w budzecie gminy Manowo na 2019 r. V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Manowo V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Manowo współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018” w 2018 roku V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2019 roku V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 15 w miejscowości Bonin V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 7B w miejscowości Manowo V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola Gminnego w Boninie i Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rosnowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo od dnia 1 września 2019 r. V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-03-29 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Manowo oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy, formy i zakresu oraz trybu postępowania w tych sprawach V Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-04-26 Przyjęcie protokołu V Sesji Rady Gminy VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Manowo w prawo własności tych gruntów VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości VI Sesja Rady Gminy za
2019-06-28 Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Gminy. VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo wotum zaufania. VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Manowo za 2018 rok VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Manowo na lata 2019-2028 VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Manowo VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo od dnia 1 września 2019 r. VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej VII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-08-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Manowo na lata 2007 – 2032” VIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Przyjęcie protokołów VII Sesji Rady Gminy IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Przyjęcie protokołów VIII Sesji Rady Gminy IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ust anowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości obejmującej działkę nr 154/32 w obrębie ewidencyjnym Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej obejmującej działkę Nr 280/4 w obrębie ewidencyjnym Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 38/5 w obrębie ewidencyjnym Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 544/2 w obrębie ewidencyjnym Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 191/11 w obrębie ewidencyjnym Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cewlino, Gmina Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działkę nr 3/7 w obrębie ewidencyjnym Dęborogi IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działkę nr 403/17 w obrębie ewidencyjnym Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działkę nr 72 w obrębie ewidencyjnym Cewlino IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działkę nr 194 w obrębie ewidencyjnym Cewlino IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działkę nr 134/5 w obrębie ewidencyjnym Cewlino IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działki nr 230/7, 206, 205/6 w obrębie ewidencyjnym Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-09-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Manowo IX Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-10-25 Przyjęcie protokołów IX Sesji Rady Gminy X Sesja Rady Gminy Manowo
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2019 rok. X Sesja Rady Gminy Manowo
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. X Sesja Rady Gminy Manowo
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie. X Sesja Rady Gminy Manowo
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. X Sesja Rady Gminy Manowo
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/78/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cewlino, gmina Manowo. X Sesja Rady Gminy Manowo
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej obejmującej działki Nr 261/17, 261/18 i 261/19 w obrębie ewidencyjnym Rosnowo. X Sesja Rady Gminy Manowo
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach obejmujących działki nr 169 i 174 w obrębie ewidencyjnym Wyszebórz. X Sesja Rady Gminy Manowo
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach obejmujących działki nr 3/56, 4/3, 9, 4/84 w obrębie ewidencyjnym Bonin. X Sesja Rady Gminy Manowo
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działki nr 22/15 i 401/35 w obrębie ewidencyjnym Bonin. X Sesja Rady Gminy Manowo
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działkę nr 146/25 w obrębie ewidencyjnym Kretomino. X Sesja Rady Gminy Manowo
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działki nr 370 i 382 w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. X Sesja Rady Gminy Manowo
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowej części wsi Bonin. X Sesja Rady Gminy Manowo
2019-10-25 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. X Sesja Rady Gminy Manowo
2019-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2019 rok. XI Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2019-2028 XI Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr IX/78/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cewlino, gmina Manowo. XI Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. XI Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. XI Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nwpisanym do rejestru zabytków XI Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Przyjęcie protokołów X i XI Sesji Rady GminyPrzyjęcie protokołów X i XI Sesji Rady Gminy XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2019 rok XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2020 XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2020-2028 XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Manowo XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Manowo na rok szkolny 2019/2020 XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez gminę Manowo dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Manowo XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Manowo na lata 2020-2022” XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Manowo do realizacji Programu”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnej umowy dzierżawy XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Manowo XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2020 rok XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2020 rok XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2019-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Manowo ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Rosnowie XII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-01-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2020 rok XIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-01-20 Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku XIII Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-02-28 Przyjęcie protokołów XII i XIII Sesji Rady Gminy XIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2021 rok XIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłat XIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe XIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie poprzez wyłączenie z jej struktur Biblioteki Publicznej Gminy Manowo w Wyszewie wraz z Filiami w Rosnowie, Boninie i Manowie oraz utworzenie nowej samorządowej instytucji kultury o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Manowie” i nadania statutów dla obu instytucji XIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr 26, obręb Cewlino XIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku nr 8 w Rosnowie XIV Sesja Rady Gminy Manowo za
2020-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy części działki 4/3, obręb Bonin XIV Sesja Rady Gminy Manowo za